<article><h1 style="text-align:center">Obowiązek informacyjny RODO</h1><p>Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w <a href="https://tarwat.pl/polityka-prywatnosci">Polityce Prywatności</a> odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.</p><h2>Kto jest administratorem danych?</h2><p>Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "TARWAT Sp. z o.o.", prowadząca działalność pod adresem: B. Śmiałego 3, 33-100 Tarnów, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9930674826, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu</p><h2>Jak można skontaktować się z administratorem danych?</h2><p>Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów</p><ul><li><p><strong>Adres pocztowy</strong> - TARWAT Sp. z o.o., B. Śmiałego 3, 33-100 Tarnów</p></li> <li><p><strong>Adres poczty elektronicznej</strong> - biuro@tarwat.pl</p></li> <li><p><strong>Połączenie telefoniczne</strong> - +48 796 025 474</p></li> <li><p><strong>Formularz kontaktowy</strong> - dostępny pod adresem: https://tarwat.pl/kontakt/</p></li></ul><h2>Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?</h2><p>Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.</p><p>W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.</p><h2>Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?</h2><p>Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:</p><ul><li>z innych źródeł niż od osób, których dane dotyczą:<br />- formularz kontaktowy<br /></li></ul><h2>Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?</h2><p>W serwisie przetwarzane są <strong>dane osobowe zwykłe</strong>, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą<br /><small>(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)</small></p><p>Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w <a href="https://tarwat.pl/polityka-prywatnosci">Polityce Prywatności</a>.</p><h2>Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?</h2><p>Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:</p><ul><li>Realizacji usług elektronicznych:<ul></ul></li><li>Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych</li><li>Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora</li></ul><h2>Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?</h2><p>Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:</p><ul><li>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<ul><li>art. 6 ust. 1 lit. a<br /><small>osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów</small></li><li>art. 6 ust. 1 lit. b<br /><small>przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy</small></li><li>art. 6 ust. 1 lit. f<br /><small>przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią</small></li></ul></li><li>Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)</li><li>Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)</li><li>Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)</li></ul><h2>Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?</h2><ul><li>W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;</li><li>W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów</li><li>W celu oceny planowanych kampanii marketingowych</li><li>W celu realizacji marketingu bezpośredniego</li></ul><h2>Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?</h2><p>Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do <strong>30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług</strong> (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)</p><p>W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.</p><h2>Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?</h2><p>Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.</p><p>Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.</p>Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:<ul><li>Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora</li><li>Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT</li></ul><h2>Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?</h2><p>Dane osobowe <strong>nie będą przekazywane poza Unię Europejską</strong>, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.</li></ul><h2>Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?</h2><p>Dane osobowe <strong>nie będą wykorzystywane</strong> do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).</p><h2>Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?</h2><ul><li><p><strong>Prawo dostępu do danych osobowych</strong><br />Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora</p></li><li><p><strong>Prawo do sprostowania danych osobowych</strong><br />Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora</p></li><li><p><strong>Prawo do usunięcia danych osobowych</strong><br />Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. <br /><br />W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.<br /><br />W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.</p></li><li><p><strong>Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych</strong><br />Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora</p></li><li><p><strong>Prawo do przenoszenia danych osobowych</strong><br />Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora</p></li><li><p><strong>Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych</strong><br />Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora</p></li><li><p><strong>Prawo wniesienia skargi</strong><br />Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.</p></li></ul></article>

Ciasteczka/Cookies Więcej informacji

Ta strona używa plików cookies aby zagwarantować poprawne działanie strony. Więcej o cookies dowiesz się w Polityce prywatności.

Zamknij